Kvalitetsplan

Hovrättstorget
553 21 Jönköping
Org.nr: 556831-2663

Kvalitetspolicy

I Husgruppen i Jönköping AB ställs höga krav på kvalitet. Genom att vara lyhörda om marknaden med våra leverantörer erbjuda tjänster och produkter som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov.

Genom vår kvalitetsansvarige, ökas samordningen i verksamheten tillsammans med våra leverantörer för att föra kvalitetsarbetet framåt i företaget.

Kvalitetsmål

Företaget skall marknadsföra tjänster och produkter av kvalité för anläggningarna. Vi skall väl svara upp mot kundens krav och behov. Vi skall hålla utlovade leverans- och färdigställandetider. Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt, inom överenskommen tid.

Våra medarbetare skall ha en god kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utförandet av arbetena.

Kvalitetsplan

För att uppnå ovanstående skall vi:

  • Informera, arbetsbereda berörd personal inför varje uppdrag.
  • Utforma egenkontrollplaner.
  • Upprätta och samordna tidplaner.
  • Kontrollera och hålla hemtaget material täckt.
  • Tillse att personal hålls informerad om pågående projekt.
  • Se till att byggarbetsplatserna hålls rena.

Kontroll

För att säkerställa kvalitetsplanen har vi utarbetade rutiner för kontroll målen uppfylls enligt plan. Den kvalitetsansvarige följer upp arbetet och svarar också för utvärdering tillsammans med företagets ledning samt medarbetare.


Jönköping 1/12 2010
Urban Antoniusson