Kvalitetsansvarig

Våra övergripande mål är resurshushållning, lyhördhet och varaktighet. Målsättningen är att med hjälp av vår kvalitetsplan uppfylla de krav våra uppdragsgivare ställer och förväntar sig av oss.

  • Kvalitetsplanen med egenkontroller.
  • Avsyn före samt efter utfört arbete.
  • Avvikelsehantering skall verka för att felaktigheter ej upprepas.

Husgruppen i Jönköping AB arbetar noga med kvalitén. Vi kan alltid förbättra oss genom att vara lyhörda mot kunden. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Våra underentreprenörer ger oss en stabil och bred grund att bygga förtroende på. Vi följer arbetsmomenten, utvärderar våra medarbetare och underentreprenörernas insatser. Allt för att få en så nöjd kund som möjligt.

Vi följer aktivt marknadens val och studier betr. materialval samt utförande.

Efter slutfört uppdrag anser vi det vara lika viktigt att genomföra avslutningsmöten. Här får inblandade parter möjlighet att framföra sin syn på utförandet och slutresultatet. Detta för att ta lärdom av varandras erfarenheter som uppkommit under projektets gång.

Miljö

Husgruppen i Jönköping AB har som målsättning att vi skall utföra våra bygguppdrag så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan uppstår.

Detta innebär att vi skall:

  • Öka kunskapen inom den egna organisationen och skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
  • Följa lagar och förordningar.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
  • Så långt det är möjligt minska vårt behov av transporter.